Banacom Mannheim 2003 / Tanz um die Banane

LaBanana_tanz_um_die_banane_01
(10/2003)
LaBanana_tanz_um_die_banane_02
(10/2003)
LaBanana_tanz_um_die_banane_03
(10/2003)
LaBanana_tanz_um_die_banane_04
(10/2003)